Café

Café

Programming, Trading and Photography give me different views of life

Ho Chi Minh
11 posts
Website Twitter Facebook RSS
Ichimoku vs Trendline

Ichimoku vs Trendline

Theo TA (Technical analytics) phương Tây, các quy tắc xác nhận đảo chiều giá và hình thành Trendline mớiTrendline bị phá vỡĐỉnh mới cao hơn đỉnh cũĐáy mới cao hơn đáy cũBài viết

Chỉ báo RWI - Random Walk Index

Giả thuyết bước đi ngẫu nhiênGiả thuyết bước đi ngẫu nhiên có thể được bắt nguồn từ giả thuyết thị trường hiệu quả dưới hình thức yếu, mà dựa trên giả định rằng